Климатици Перник и София
Цена : По договаряне лв. Варна Фирма
25.12.2013 5 458 прегледи\"ИЗКУПУВАНЕ\" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА !

Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - НИЕ сме ВАШЕТО РЕШЕНИЕ с компетентно съдействие !

ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ и СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !

ОСИГУРЯВАМЕ НОВ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ – ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !

ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.

ВПИСВАНЕ на промени на обстоятелства - ПРОМЯНА на СОБСТВЕНИК , ПРОМЯНА на адрес - седалище , ПРОМЯНА на УПРАВИТЕЛ , ПРОМЯНА на СЪДРУЖНИЦИ , ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ , увеличаване на капитала, прекратяване и ликвидация , и всичко по Търговския Закон - НИЕ ИЗГОТВЯМЕ и ПОДАВАМЕ всички документи !

Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ НАС , НЕ ОТЛАГАЙТЕ ЗАКОНОВОТО РЕШЕНИЕ на Вашия ПРОБЛЕМ !

Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес сектори и региони на страната.

ПРЕДЛАГАМЕ И НОМИНАЛНИ УСЛУГИ :

Услугата е добро решение, когато не желаете данните Ви да фигурират в официалните регистри.

Има и случаи в които закони създават пречки на определени лица да заемат различни длъжности.

Ето само някои видове клиенти, на които услугата може да бъде полезна:

1. Държавни служители, които не могат да участват в търговски дружества.

2. Лица, които са лишени от правото да заемат длъжности чрез закон, съдебно решение или по силата на договор.

ЗАПАЗЕТЕ СВОЯТА АНОНИМНОСТ , НАЕМАЙКИ ЛИЦЕ , КОЕТО ДА ИЗПЪЛНЯВА ФИКТИВНО ДЛЪЖНОСТИ , КАТО : Управител , Собственик, Съдружник и други.

Ползвайки номинални услуги от нас, може да разчитате на върхова конфиденциалност.

Едно от големите предимства на номиналните услуги, е че не може да бъдете свързан с този, който изпълнява длъжността номинално, тъй като няма никаква връзка между Вас.

Номиналните длъжности могат да се изпълняват от физически или юридически лица.

Вие ще работите чрез пълномощно в което ще бъдат включени всички правомощия от които имате нужда !


НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com

НА ПОСОЧЕНИТЕ ТЕЛЕФОНИ ПРИЕМАМЕ ЗАПИТВАНИЯ И СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ !

Телефон: покажи номера

Изпратете съобщение Skype: http://kupuvamefirmi.run-bg.com

Още обяви


© Ofertiko.com © 2011 - 2019
Ние свързваме директно потребител с потребител и не отговаряме за съдържанието и/или сделките между потребителите в този сайт. Всички търговски марки показани в снимки или текст са собственост на съответните им притежатели.